سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه باقریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
محمدعلی رضایی –
محمود مالی – هیئت علمی موسسه پنبه کشورگرگان

چکیده:

به منظور بررسی پوشش گوگردی دانه و تاثیر آن برزودکاشتی پنبه آزمایشی درسال زراعی ۹۰-۹۱ درایستگاه تحقیقات پنبه کارکنده گرگان اجرا شد تاریخ کاشت شامل کشت زودهنگام کشت به هنگام کشت دیرهنگام و نوع پوشش بذر در۶ تیمار مختلف شامل بذرکرک دار بدون پوشش بذردلینته بدون پوشش بذرکرک دار با پوشش محلول مالیک بذردلینته با پوشش محلول مالیک بذرکرک دار گوگردی به کمک محلول مالیک بذردلینته با پوشش گوگردی به کمک محلول مالیک می باشد نتایج این مطالعه نشان دد که درکشت زودهنگام و بهنگام بیشترین مقدار کلروفیل درتیماردانه دلینته با محلول مالیک و دانه دلینته درکشت زودهنگام بدست آمد حداکثر میزان آنتوسیانین درتیمارکشت زودهنگام دانه کرکدار پنبه بدست آمد کشت زوددانه کرکدار کشت بهنگام دانه دلینته و دلینته با پوشش گوگردی به کمک محلول مالیک از بیشترین غلظت گلایسین برخوردار بودند درکشت زودهنگام و به هنگام تیمار دانه با پوشش گوگردی و محلول مالیک می تواند نقش مثبتی درافزایش غلظت آنزیم کاتالاز ایفا نماید.