سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نصرالله کیاجمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد -گرایش شناسایی وانتخاب مواد – دانشگاه فردوسی مشه
مسعود اسلامی مسرور – دانشجوی کارشناسی ارشد -گرایش شناسایی وانتخاب مواد – دانشگاه فردوسی مشه
عبدالکریم سجادی – دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد ومتالورژی – دانشگاه فردوسی مش

چکیده:

فرایند اصطکاکی،اغتشاشی یکی از روش هایی است که می توان از آن برای ایجاد کامپوزیت های سطحی استفاده کرد. به همین منظور در تحقیق حاضر لایه کامپوزیت سطحی با استفاده از ذرات SiC ایجاد شد. نتایج حاصل از متالوگرافی نمونه ها نشان داد که با افزایش تعداد پاس های فرایند پراکندگی ذرات یکنواخت تر شده است. همچنین فرایند اصطکاکی اغتشاشی باعث کاهش اندازه دانه ها شد. استفاده از ذرات سرامیکیSiC باعث افزایش قابل توجه سختی نمونه ها شد. همچنین در این تحقیق تأثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی و کامپوزیت سازی سطحی بر روی داکتیلیته بررسی شد و نتایج نشان داد که در اثر کامپوزیت سازی داکتیلیته کاهش یافته اما با افزایش تعداد پاس ها داکتیلیته بهبود یافته است