سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی بابایی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تشکیل پوشش کامپوزیتیNi-Ti-Cبا زمینه بین فلزیTiC و Ni-Tiبه عنوان تقویتکننده بر سطح چدن داکتیل با استفاده از مخلوط پودریTiC و Ni و با به کارگیری فرایند جوشکاری قوسی تنگستن – گاز بررسی شد. برای این منظور پودرهایTiC و Niبه نسبتهای ۱۰ ۱۵ ۲۰ % حجمی مخلوط و آسیابکاری و سپس روی سطح نمونههای چدنی تا ضخامت ۲ میلیمتر پاشیده شد و با استفاده از فرایند قوسی تنگستن- گازGTAW) ذوب شد. ساختار میکروسکوپی روکش ایجاد شده و زیرلایه توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت و بررسیهای فازشناسی توسط پراش پرتو ایکسXRD) انجام شد. سختی پوششها توسط ریزسختی سنجی ویکرز و رفتار سایشی پوششها توسط آزمایش رفت و برگشتی ارزیابی شد. ارزیابی یافتههای حاصل از آزمایش روی پوشش حاصل از فرایند روکشکاری جوشی نشان داد که پوشش از جنس ترکیبات بین فلزیNi-Tiبا ضخامت بیش از۱/۵میلیمتر با سختی درمحدوده ۵۰۰ تا۸۰۰HV حاصل میشود