سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید حسین اسداله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
نقی پروینی احمدی – استاد دانشکده ی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این تحقیق،پوشش های هدفمند با توزیع گردایانی فاز دوم (Functionally Graded Composite Coating) تولید شدند. این پوشش ها ، با استفاده از ذرات تقویت کننده ی کاربید سیلیسیم در زمینه ی نیکل به روش رسوب دهی الکتریکی ایجاد شدند. و برای ایجاد گرادیان فاز دوم در زمینه، غلظت ذرات موجود در حمام تغییر داده شد. پوشش ها به وسیله ی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و دستگاه EDX و آزمون میکروسختی آنالیز شدند. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که درصد ذرات کاربید سیلیسیم به صورت تدریجی از سطح داخلی به سمت سطحبیرونی پوشش بیشتر می شود. همچنین سختی پوشش با افزایش درصد کاربید سیلیسیم در طول ضخامت افزایش می یابد.