سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چنگیز دهقانیان – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه
نوید حق مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – پردیس دانشکده

چکیده:

در این مقاله به بررسی خواص پوشش نانو کامپوزیتیZn-Ni-SiCاعمال شده به روش الکتروشیمیایی با جریان مستقیم، در مقایسه با پوشش آلیاژیZn-Ni پرداخته شده است. پوشش های بدست آمده بررسی مورفولوژیکی، ساختاری شد و رفتار خوردگی آن مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی مورفولوژیکی، ساختاری و ترکیب شیمیایی پوشش از روش های میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)اسپکتروسکوپی پراکندگی انرژی اشعه ایکسEDS) و آنالیز پراش اشعه ایکسXRD) استفاده شد. روش پلاریزاسیون الکتروشیمیایی برای مشخص ساختن مقاومت به خوردگی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل مشخص ساخت که در پوشش نانوکامپوزیتی مقادیر فاز های مختلف متفاوت از پوشش آلیاژی، و هم چنین اندازه دانه کمتر و مقاومت به خوردگی بالاتر دارد