سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لاله رضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی زندرحیمی – دانشیار گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

ایجاد پوششهای فلزی (آلیاژی) از مهمترین فرآیندهای تکمیلی بر روی مواد مهندسی است که برای اهداف مختلفی مورداستفاده قرار میگیرد. در این تحقیق، پوشش آلیاژی نیکل-فسفر با استفاده از تکنیک رسوب دهی الکتریکی به روشجریان مستقیم بر روی فولاد ضد زنگ ۳۰۴ ایجاد شد. با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی تاثیر پارامترهای دانسیته جریان، غلظت اسید فسفرو، زمان وpH بررسی و با بهینه کردن مقادیر ذکرشده ، پوشش یکنواخت ی با ساختار آمورف و نانوکریستال با میزان فسفر بالای ۱۲ درصد ایجاد گردید. به منظور تعیین فازهای موجود و محاسبه اندازه دانه ی پوشش از روش آنالیز تفرق اشعه Xاستفاده شد و نیز ریزساختار و مورفولوژی سطح پوشش ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و آنالیز EDS مورد بررسی قرار گرفت. با رفتار حرارتی پوشش با توجه به درصد فسفر موجود توسط روش کالریمتری روبشی تفاضلی DSC بررسی و دمای تغییر ساختار برای درصدهای متفاوت فسفر تعیین شد.