سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا کاربخش راوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی،
شمس الدین میردامادی – استاد، گروه مهندسی مواد ومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا خاوندی – دانشیار، گروه مهندسی مواد ومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به منظور بهبود رفتار سایشی و افزایش مقاومت در برابر اکسیداسیون دمای بالا فولاد گرم کار ( ۱/۲۳۴۳DIN عملیات سطحی پوششدهی بور/ سیلیسیوم به روش سمانتاسیون بستهای بر روی این فولاد انجام گرفت. عملیات پوششدهی با ترکیب مشخصی از این دو عنصردر دو دمای۱۰۰۰,۹۵۰به مدت زمانهای ۳و ۶ ساعت انجام شد. مشخصات قطعه پس از پوششدهی به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس و آزمون سایش بررسی شدند. فاز های بدست آمده ناشی از نفوذ بررسی شده و مشخص شد که لایه پوشش از دولایه، یک لایه ترکیبی شامل فازهایBSi4FeB, ((Fe,Cr)) ولایه نفوذی که حاوی ذرات کاربید حل نشده (کاربیدهای کروم و بور) میباشد، تشکیل شده است. درواقع نفوذ بور و سیلیسیوم و ایجاد یک پوشش از جنس این دو عنصر باعث بهبود خاصیت سایشی فولاد پایه خواهد شد.