سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بیژن باصری – دکتری اقتصاد
مسعود تیغ تیز – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مسیب چشم پنام – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصری اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای بانکها و مؤسسات مالی می باشد.این تحقیق در نظر دارد تا نتیجهی سفارشی سازی خدمات بانکی را بر روی وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی توصیفی می باشد. جامعهی آماری شامل مشتریان خاص بانک مسکن می – باشد که حجم نمونه با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد ۰۲۳ نفر به دست آمده و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدهاند. گردآوری دادهها به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. پایایی پرسشنامه۳ به دست آمده است. به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از مدل معادلات / با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر ۹۵۷ ساختاری ) SEM ( توسط نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر مثبت سفارشی سازی خدمات بانکی بر وفاداری مشتریان بانک مسکن می باشد. البته سفارشی سازی با تأثیر بررضایت مندی ،اعتماد و کیفیت و ارزش درک شده توسط مشتری باعث افزایش وفاداری مشتریان می شود.