سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین احمدی اوچ تپه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طأیعی
حسن سلطانلو – استادیار گروه اصلاح نأاتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
سیده ساناز رمضانپور – استادیار گروه اصلاح نأاتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
محمد رضا نقوی – دانشیار گروه زراعت واصلاح نأاتات دانشگاه تهران

چکیده:

تهیه نقشه ژنتیکی بر مأنای نشانگرهای مولکولی گامی ضروری برای تجزیه لینکاژی صفات مهم زیستی و زراعی است. این تحقیق در آزمایشگاه ژنتیک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طأیعی گرگان اتجام شد و نقشه ژنتیکی با استفاده از ۱۶۲ لاین نوترکیب خال بدست آمده از تلاقی Igri و Arigashar ایجاد گردید. استشراج DNA در مرحله دو برگی با استفاده از روش CTAB انجام گرفت. برای به منظور بررسی کیفیت و کمیت DNA بترتیب از ژل اگارز ۱درصد و دستگاه نانوفتومتر استفاده شد. نقشه لینکاژی با استفاده از نشانگرهای SSR AFLP تشکیل گردید. در این تحقیق از ۱۰۰ جفت آغازگر SSR و۱۱ جفت ترکیب آغازگری AFLP استفاده شد. کل طول نقشه برای تمام گروههای لینکاژی حدود ۴۱۴،۱ سانتی مورگا بود. این نقشه برای تعیین مکا ژنتیکی صفات کمی مرتأط با مقاومت به تنش های زیستی نویر بیماریها و آفات تنک های غیر زیستی نویر شوری و همچنین صفات فیزیولوژیکی فنولوژیکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.