سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ملیحه درستکار – کارشناس ارشد- مدرس و کارمند دانشگاه پیام نور واحد قشم

چکیده:

هدف این پژوهش آ ن است که از طریق بررسی رابطه بین وضعیت استراتژیکی شرکت ها و دوام عملکردآنها این موضوع مهم را مشخص نماید که سازمانهایی که ا سترا تژی مدیریت هزینه را دنبا ل می کنندمی توانند عملکرد مالی بالایی را بدست آورند و در کوتاه مدت دارای مزیت رقا بتی شوند و لیکن قابلیت حفظ آنرا در بلند مدت نخواهند داشت.روش نمونه گیری تحقیق، غیر احتمالی از نوع وضعی وتحقیق حاضراز نوع تحقیقات کاربردی و روش مورد استفاده آ ن روش توصیفی می باشد . در ا ین تحقیق از سه نسبتفروش به مخارج سرمایه ای، نسبت فروش به دارایی هاو نسبت تعدادکارکنان به دارایی هابه عنوان متغیرمستقل و بازده دارایی ها و رشدفروش به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده است . پس از بررسی نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها، فرض اول این تحقیق مبنی بر اینکه اعمال استراتژی مدیریت هزینه برعملکردمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مستقیم دارد وهمچنین فرض دوم این تحقیق نیز مبنی بر اینکه اعمال استراتژی رهبری هزینه با گذشت زمان منجر به عملکرد اقتصادی بادوام نخواهد شد نیز تایید می شود