سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد اسکندری – دفتر توسعه خوشه قطعات خودروی سمنان

چکیده:

در دنیای پرشتاب امروزی در کسب و کار تنها آنهایی موفق خواهند بود که ایده های نوآورانه را به هنگام کاربردی نموده و از شیوه های نوین بهره ورانه استفاده کنند. جلوه های جدید و خلاقانه در صنعت خودرو در بین دیگر صنایع شاید بیشتر از همه به چشم میاید. صنعت قطعات خودرو به عنوان پشاوانه اصلی این صنعت نیز نیازمند تحولات نوین با بهره وری بالا میباشد. در این مقاله با بررسی زنجیره ارزش در صنعت قطعات خودرو و توجه به نقاط فشار از طرحهای نوین بطور چالاک و منعطف با ایجاد شرکتهای مغزافزاری به منظور استفاده حداکثری و بهره ور از ظرفیتهای خالی صنایع موجود بهره گرفته ایم. مقدمه یکی از روشهایی که بنا بر مطالعات انجام شده در اکثر کشورهای دنیا تجربه موفقی در افزایش توان رقابتی شرکتهای کوچک و متوسط از خود برجای گذاشته، خوشه سازی این شرکتها بوده است. حدود دو دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه ها، بعنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می باشد. بهطور کلی، خوشه صنعتی عبارت است از مجموعهای همگن از صنایع که در مناطق جغرافیایی بهسبب وجود مزیتهای خاص و یا سرمایههای قوامیافته اجتماعی چون فن و مهارت، با اهداف اقتصادی شکل گرفته و همکاری توأم با رقابت با یکدیگردارند. ۱ پس از مطالعه شناختی خوشه قطعات خودروی سمنان و تحلیل نقاط فشار خوشه، یکی از برنامه های عمل پیشنهادی عامل توسعه، ایجاد شرکت مغزافزاری برای بهره گیری از ظرفیتهای خالی خوشه بوده که به تشریح این مدل پیشنهادی پرداخته شده است.