سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اسدی خروی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی،کارشناس بخش حفاظت و مهندسی رودخانه، شرکت
ترانه توکلی – کارشناس ارشد زمین شناسی، مسئول بخش حفاظت و مهندسی رودخانه، شرکت مهند

چکیده:

به علت رخداد سیل های زیاد در رودخانه زیارت و خرابیهایی که تا کنون بر جای گذاشته است، ایجاد سیستم های پیش بینی و هشدار سیل برای حوزه مورد نظر ضروری به نظر میرسد. توسعه یک سامانهی پیش بینی و هشدارسیل نیاز به مشارکت هوشیارانه مردم و سازمانهای مختلف دارد و آگاهی جوامع در معرض خطر پیش نیاز موفقیت این سامانه خواهد بود. جامعه آماری انتخاب شده این پژوهش از اهالی روستای زیارت می باشد. ابزار این پژوهش، پرسشنامهای مشتمل بر بررسی خسارات سیل در منطقه، بیمه سیل، افراد اطلاع دهنده وقوع سیل و پیشگیری از وقوع سیل میباشد. در این تحقیق میانگین سن آزمودنیها ۳۷/۹ سال میباشد، ایجاد سیستم هشدار سیل در این منطقه باتوجه به اینکه به ترتیب ۶۴/۲ و ۴۹/۱ درصد از آزمودنیها عکسالعمل مناسب نسبت به وقوع سیل و هشدار سیل در مرحله زرد نشان دادند مفید به نظر میرسد. حدود ۳۷ درصدآزمودنیها اعلام هشدار سیل را از طریق کارشناس هواشناسی مورد تائید خود دانستند، لذا در این روستا بهتر است از سیستم هشدار محلی استفاده نشود .نتایج نشان دهنده این است که حدود ۷۵/۵ درصد از جامعه آماری فعالیتهای آبخیزداری را بهترین روش مقابله با سیل بیان کردها ند