سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین حسینخانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دپارتمان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه ف
جلیل وحدتی خاکی – استاد ، دپارتمان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
سید مجتبی زبرجد – دانشیار ، دپارتمان مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد، ایرا

چکیده:

کربن دارای ساختارهای مختلف با رفتار و پایداری حرارتی متفاوت بوده که بر روی نوع و دامنه کاربرد آن تأثیر می گذارد. از آنجائیکه سایش مکانیکی بطور وسیعی برای اصلاح ساختار یا سطح شیمیایی مواد کربنی استفاده میشود و روشی مفید برای تولید نانوساختارهای کربنی است لذا شناخت انواع ساختارهای تولید شده در حین آسیاکاری بسیار مهم می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی پارامترهای ذکر شده بر رفتار حرارتی و بلورینگی کربن فعال می باشد. بدین منظور کربن فعال با نسبت گلوله به پودر ۴۰:۱ در زمان های ۲۴ تا ۱۰۰hتحت اتمسفر هوا توسط آسیای گلوله ای ماهواره ای آسیاکاری شد. در پایان جهت بررسی تغییرات حاصله، پودرهای اولیه و آسیاکاری شده تحت آزمایشات طیف سنج پراش اشعه ایکسXRD) آنالیز وزن سنجی حرارتیTGA)میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) و طیف سنج جذب اتمی AAS) قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد ماده کربنی حاصله دارای ذرات کروی شکل است و کربن فعال از تحول فاز نانوکریستالین به آمورف در اتمسفر هوا حین آسیاکاری مکانیکی عبور میکند لذا امکان دستیابی به فاز آمورف در اتمسفر هوا وجود دارد و ماده حاصله دارای اندازه کریستالیتهای۱۳A میباشد.