سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیه دمرچلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و ص
محمدرضا ابوطالبی – استاد گروه مهندسی مواددانشگاه علم و صنعت ایران
محمدتقی صالحی – استاد گروه مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر مطالعه کاملی از رسوب الکتریکی آلیاژ قلع – کبالت از حمام پیروفسفاتی برروی ورق برنجی پوشیده شده با نیکل انجام شد دراین روش تاثیر متغیرهای آبکاری از جمله دانسیته جریان دمای حمام مقدار PH محلول نسبت Sn/co برروی مورفولوژی ترکیب شیمیایی خصوصیات ظاهری پوشش براقیت و مقاومت خوردگی الکتروشیمیایی پوشش ها بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM سیستم آنالیز شیمیایی سطح EDS و آزمون پلاریزاسیون تافل و امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تحت شرایط بهینه آبکاری دانسیته جریان دمای حمام مقدار PH محلول و نسبت Sn/Co به ترتیب ۰/۳-۰/۲A.dm-2 درجه سانتی گراد ۴۵±۲ ، ۸/۲-۸ و در نسبت ۱/۲ می باشد. پوشش آبکاری شده در شرایط بهینه شامل یک مورفولوژی به شکل گل کلمی ریزدانه با میانگین قطر ذرات ۱۲۵nm و با حداقل تخلخل می باشد که با مقدار ۲۰٫۲۲ درصدکبالت در پوشش ترکیب فازی مطلوب ایجاد می شود از نظر خصوصیات ظاهری بسیار شبیه پوشش کروم براق به رنگ سفید مایل به آبی می باشد. منحنی پلاریزاسیون تافل و منحنی نایکوئیست امپدانس پوشش آلیاژی قلع – کبالت در شرایط بهینه آبکاری با پوشش الکتریکی کروم تزئینی مقایسه شد.