سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسام آریان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی شرفاء – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به این که در مناطق خشک و نیمه خشک کشورمان، بخش وسیعی از اراضی به کشت گندم اختصاص دارد و در این نواحی، مشکل کمبود آب وجود دارد این ضرورت به وجود می آید که بتوانیم با ایجاد توابع انتقالی، میزان فراهمی آب را با صرف وقت و هزینه کمتر برآورد کنیم. هدف این تحقیق، ایجاد توابع انتقالی پارامتریک با استفاده از خصوصیات زودیافت خاک، به منظور برآورد رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم در اراضی تحت کشت گندم می باشد. بدین منظور ۴۲ نمونه خاک از عمق ۰ تا۱۰ سانتی متر در منطقه آبیک قزوین در مهرماه سال ۱۳۸۹ انتخاب و خصوصیات زودیافت آن شامل توزیع اندازه ذرات خاک به روش هیدرومتری، کربن آلی به روش والکلی و بلک، کربنات کلسیم معادل بروش کلسیمتری، جرم مخصوص ظاهری به روش کلوخه، ظرفیت تبادل کاتیونی به روش استات سدیم و واکنش خاک با PHمتر اندازه گیری شده است. رطوبت در نقاط موردنظر با استفاده از دستگاه صفحات فشاری اندازه گیری شد. پارامترهای مدل وان گنوختن- معلم با استفاده از نرم افزار RETC بدست آمد. توابع پارامتریک با روش رگرسیون چندگانه خطی برای پارامترهای معادله وان گنوختن- معلم ایجاد شد توابع در سطح یک درصد معنی دار گردیدند. ۸ نمونه نیز برای ارزیابی توابع اشتقاق یافته بکار رفتند