سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا سلطانی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

چکیده:

موضوع اشتغال یکی ازمهمترین مسائل مورد توجه و ازفاکتورهای مهم ارزیابی توسعه یا عدم توسعه کشورها میب اشد تامین اشتغال مساله ای است که گریبانگیر تمامی کشورهای جهان اعم ازکشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای درحال توسعه میباشد شهرستان خوانسار با داشتن ویژگیهای خاص گردشگری میتوان از آن به منظور فراهم کردن فرصت های شغلی اشتغال زایی افزایش درآمد ساکنین به خصوص جوانان درمنطقه بهره برد هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات گردشگری و تحلیل قابلیت های مزبور درایجاد فرصت های اشتغال است دراین راستا پژوهش حاضر براساس اطلاعات آماری و مشاهدات میدانی از نقاط جاذب گردشگری منطقه و تجزیه و تحلیل آن درنرم افزار اماری SPSS صورت گرفته است حجم نمونه با توجه به رعایت حداقل نمونه درتحقیق توصیفی زمینه یاب و پیمایشی تعداد ۲۰پرسشنامه از مسئولین مرتبط با زمینه پژوهش پرشده است