سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام واقفی نظری – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مواد
امیرحسین کوکبی – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

درتحقیق حاضر کامپوزیت سازی سطحی تیتانیوم خالص تجاری به منظور مقاوم سازی سطح یتوسط فرایند قوس تنگستن TIG و با استفاده از الکترودهای توپودری انجام پذیرفت درابتدا برای ساختن الکترودهای توپودری نوارهای با جنس تیتانیوم خالص تجاری درچندمرحله شکل دهی به ترتیب به شکل با سطح مقطع U و درنهایت به شکل سطح مقطع O درآمد پودر گرافیت خالص دربین این مراحل به داخل الکترود ریخته شد درمرحله بعد ذوب سطحی نمونه ها توسط فرایند قوس تنگستن درمحیط ارگون و مخلوطی از ارگون و نیتروژن انجام شد پس از بدست آوردن محدوده مناسب پارامترها عملیات کامپوزیت سازی سطحی با استفاده از الکترودهای توپودری ساخته شده درمحیط آرگون و نیتروژن درتعدادپاسهای مختلف انجام شد جهت شناسایی و بررسی خواص لایه های ایجاد شده روشهای پراش سنجی پرتوX متالوگرافی sEM ریزسختی سنجی و سایش به کارگرفته شد باتوجه به نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده مشاهده شددرنمونه های بدست آمده با الکترود توپودری حاوی گرافیت فاز بین فلزی TIC بصورت درجا ایجاد شده است.