سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج امیری – کارشناس ارشد منابع طبیعی
حمزه احمدی – مدرس دانشگاه جیرفت

چکیده:

فرسایش بادی از مهمترین فرایندهای بیابان زایی دراراضی منطقه جیرفت می باشد که باید با روشهای مکانیکی و بیولوژیکی از جمله ایجاد بادشکن متوقف گردد هدف مطالعه حاضر کشت تلفیقی گزشاهی و محصولات زراعی به منظور کاهش فرسایش بادی دراراضی کشاورزی درمنطقه جیرفت بوده است دراین تحقیق تغییرات سرعت باد دراطراف بادشکن زنده گزشاهی مورد مطالعه قرارگرفته است مقاله حاضر که براساس بررسی های انجام شده درخصوص استفاده گزشاهی به عنوان بادشکن و فعالیت های کشاورزی مردم منطقه تهیه گردیده است اگروفارستری طرحی است که براساس نیاز اکولوژیک گیاهان جهت و سرعت باد غالب بافت خاک سرعت آستانه فرسایش بادی و کشاورزی مردم برای مناطق گز کاری شده ارایه گردد تا بتوان ضمن تامین اهداف تثبیت شن تراکم گز شاهی را درمنطقه کنترل نموده و از اراضی بین نوارها ی بادشکن به عنوان زمین کشاورزی استفاده نمود بدین ترتیبت مشارکت مردم منطقه را نسبت به مراقبت از نوارهای بادشکن درازا تحویل اراضی بین نوارهای گزشاهی جهت کاهش محصولات کشاورزی فعال نمودو ضمن تولید محصول درمنطقه از مشارکت مردم برای حفظ عرصه های منابع طبیعی سودجست.