سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه رضائیان – کارشناس ارشدمنابع طبیعی
آرش دریکوندی – مدرس مجتمع آموزش جهادکشاورزی خرم آباد

چکیده:

نتیجه اصلی کشاورزی تغییر تعادل اکولوژیکی است که درنتیجه اقدامات خودخواهانه انسان استو برای تامین نیاز غذایی جمعیت رو به افزون انسان ها صورت میگیرد یک کشاورزی پایدار میتواند ارزشهای جاودانی برای جامعه فراهم آورد و باید براکولوژی استوار باشددرچنین شرایط مناسب ترین راه حل برای مصونیت و پایدار اکوسیستم های کشاورزی استفاده ازاکوپارک ها می باشد اکوپارک ها یک محوطه جهت دار محیطی است که با درنظر گرفتن شرایط محیط یک سیستم پیشرفته را برای ایجاد یک محیط پایدار بوجودمی آورد مقاله حاضر سعی در بررسی اکوپارک ها به عنوان سیستم های کشاورزی پایداردرجهت حفاظت و توسعه پایدار از منابع طبیعی را دارد دراین سیستم ها با توجه به اینکه مواد ورودی درهر بخش ازمواد زاید بخش یا بخشهای دیگر تامین می شود و درکل اکوپارک یک سیستم خودگردان تلقی می شود انتظارم ی رود احداث این چنین سیستمهای خودگردانی گامی موثردرتامین نیازهای حیاتی انسان ها باشد از طرفی چون این سیستم های اثرات مخرب کمتری دارند یا هچگونه تاثیرمنفی بروی محیط ندارند از لحاظ محیطزیست حائز اهمیت اند علاوه براین اکوپارک ها از لحاظ اقتصادی واجتماعی ازاهمیت خاصی برخوردارهستند.