سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آسیه ریاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی
رضا بصیری – استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

چکیده:

پوشش گیاهی پده پوشش گیاهی غالب درآسیای مرکزی است که جوامع بوته ای گزونی زارهارا نیز به همراه خود داردبه منظور شناخت و حفاظت از جنگلهای رودخانه ای این تحقیق شکل گرفته است اهداف این تحقیق شامل تعیین تیپ پوشش گیاهی و خواسته های اکولوژیک آنها تغییرات تیپهای پوشش گیاهی دراثردخالت انسان تکثیر گونه های کلیدی مثل پده پویایی رودخانه ها درتوالی تیپهای پوشش گیاهی نقشمهمی را ایفا می کند با کاهش آبزیرزمینی توده های خالص پده و گز حضور پیدا می کنند.