سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حجت رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
محمدرضا باقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهر یزی توریسم
سلیمه کیوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اکوتوریم به عنوان بخشی از صنعت هزارسوم جهانگردی درسال های اخیر تاثیرات زیادی بروضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است و بسیاری ازکشورهای جهان را برآن داشته که سرمایه گذاری های عمده ای را به این بخش به لحاظ درامدزایی فراوان آن اختصاص دهند دانش اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت به عنوان یکی ازپرجاذبه ترین ودرعین حال پرمنفعت ترین علوم وابسته به منابع طبیعی و جغرافیا تلقی میشود که هنوز درایران بطور جدی بدان پرداخته نشده است ماکو یکی از شهرستانهای مرزی کشور میب اشد که درنزدیکی مرز ایران و ترکیه قرار گرفته است وجود منابع طبیعی منحصربفرد چشم انداز کوهستانی چشمه های آب گرم آبشارها مناطق حفاظت شده و شکارگاه های منطقه شرایطی بسیار مناسب را برای توسعه صنعت اکوتوریسم دراین شهرستان مهیا نموده است امری مهم که تحقق و گسترش آن براساس موازین علمی و استانداردهای جهانی نه تنها میتواند بهبود کیفیت منابع طبیعی موجود و جلوگیری از نابودی آ« را به همراه داشته باشد بلکه برتوسعه اقتصادیو اجتماعی جوامع محلی و بومی که بخش جدایی ناپذیر از عرصه های منابع طبیعی را تشکیل دهند نیز بسیار تاثیر گذار خوئاهد بود.