سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه سبزیان ملایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رامین
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعتجهان امروز معرفی شده است طبیعت گردی که زیرمجموعه ای از گردشگری به شمار می رود نیز هب عنوان یک صنعت پویای جهانی از رشد بسیارسریع برخوردار است هدف توسعه پایدار روستایی گسترش امکانات و بهبود شرایط زندگی نسل کنونی و نسلهای آتی اقشار آسیب پذیر روستایی است و با توجه به ویژگی بارز گردشگری روستایی به مثابه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری می توان انتظار داشت که این صنعت از یکسو به رشد اقتصادی و تنوع فعالیت های روستایی و از سویی دیگر با جذب مازراد نیروی انسانی به ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای ساکنان روستاها کمک می کند بدین ترتیب فرصتی برای توسعه همه جانبه قلمداد می شود پس بنابراین اکوتوریسم روستایی با ظرفیت هایی که دارد می تواند به عنوان راهکاری اساسی درتوسعه پایدار روستایی مطرح شود دراین تحقیق سعی شده که به بررسی نقش اکوتوریسم درتوسعه پایدار روستایی پرداخته شود که ضمن تعریف مفاهیم اکوتوریسم روستایی و توسعه پایدار به بررسی نقش اکوتوریسم به عنوان یکی از راه کارهای توسعه پایدار توجه شده است این مقاله از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای انجام گرفته شده است.