سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالمطلب صید محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
قربان عسگری – هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزش
زهرا شریفی – کارشناس واحد بهداشت محیط، آزمایشگاه آب و فاضلاب ، مرکز بهداشت دانشگاه

چکیده:

۴- کلروفنل در فاضلاب صنایع شیمیایی و پتروشیمی بدلیل خصوصیات سمی بالاو تجزیه پذیری کم در حین استفاده از روش های تصفیه متداول حائز اهمیت بوده و لزوم توجه به سایر روش های پیشرفته به منظور حذف آن الزامی به نظر می رسد . در این مطالعه کاربرد سیستم های UV/H2O2 و MW/H2O2 و US/Fenton با استفاده از سه واحد پایلوت در مقیاس آزمایشگاهی که تاثیر پارامترهای مختلف نظیر pH غلظت پراکسید ئیدروژن و زمان تابش ۴-کلروفنل مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج این مطالعه نشان داد که در میان غلظت های مولی متفاوت H2O2 به ترتیب ۰/۰۵ و ۰/۱ و ۰/۰۵ مول بر لیتر پراکسید ئیدروژن به عنوان نسبت بهینه در سیستم های UV/H2O2 و MW/H2O2 و US/Fenton انتخاب گردید . همچنین با افزایش غلظت ماده اکسید کننده در هر سه سیتم میزان حذف ماده آلی کاهش یافته است. در خصوص تاثیر PH ، نتایج این مطالعه حاکی از آن است که د رمیان سه دامنه متفاوت اسیدی ، قلیایی و خنثی میزان تجزیه ماده آلی در سیستم UV/H2O2 در شرایط خنثی و اسیدی نسبتا برابر بوده و راندمان تجزیه بالاتر از حالتی است که از PH قلیائی استفاده می گردد. در سیستم MW/H2O2 و US/Fenton نیز شرایط بهینه ب هترتیب در محیط قلیائی و اسیدی حادث شده است. در شرایط بهین هاز نظر PH و غلظت پراکسید ئیدروژن مقدار حذف ۴- کلروفنل در سیستم UV/H2O2 طی زما ماند ۴۰ دقیقه بیش از ۹۹% ، در سیستم MW/H2O2 پس از گذشت زمان ۱۸۰ دقیقه ۸۵ درصد و در سیستم US/Fenton پس از ۴۰ دقیقه بیش از ۹۹ درصدبوده است. بنابراین دو سیستم UV/H2O2 و US/Fenton جهت کاهش ۴-کلروفنل در صنایع شیمیائی توصیه می شود.