سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن شمس الدین لو – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران.
حمیدرضا قاسمی منفرد راد – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران.
نیما قفل گری – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران.

چکیده:

آلیاژهای تیتانیم به دلیل تمایل زیاد به واکنش با اکسیژن، در معرض هوا به سرعت اکسید شده و تشکیل یک لایه اکسیدی متراکم و چسبنده را میدهند که سطح آلیاژ را پسیو میکنند. در این تحقیق برای تعیین شرایط بهینه لایه اکسیدی، فراینداکسیداسیون حرارتی در بازه دمایی ۵۵۰ تا ۷۵۰ درجه سانتی گراد برای مدت زمانهای مختلف، در کوره با اتمسفر طبیعی، انجام گرفت. مشخصههای لایههای اکسیدی و نفوذی ایجاد شده توسط میکروسکپهای نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. دمای اکسیداسیون۶۵۰ برای مدت زمان ۲۴ ساعت به عنوان شرایط بهینه این فرایند انتخاب شد. در شرایط بهینه ضخامت لایه اکسیدی حدود ۱/۴میکرومتر و لایه نفوذی حدود ۸/۰میکرومتر بدست آمد. سختی سطح حدود ۸۱۰ ویکرز در این شرایط بود. آزمون پراش پرتو ایکسXRD)مشخص کرد لایه اکسیدی دارای ترکیبTiO2با فاز روتایل است که میتواند در بسیاری از محیط های سازگار با بدن کارایی داشته باشد.