سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مزمل حکم آبادی – تهران -خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی و علم مواد
سید خطیب الاسلام صدرنژاد – تهران -خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

در این مقاله اکسیداسیون ایزوترمال کنسانتره ایلمنیت کهنوج با آنالیز Fe2O3 %12/8 ،FeO %35/6 ،TiO2 %45/2 وSiO2 %3/2در محدوده دمایی ۹۵۰-۵۰۰مورد بررسی قرار گرفت. کسر تبدیلFeOبهFe2O3سر انجام ) واکنش) توسط تغییر وزن نمونه های اکسید شده محاسبه شد. افزایش وزن نمونه ها در اثر اکسیداسیون مربوط به واکنش تبدیل ایلمنیت بهFe2O3.3TiO2 میباشد. بررسیها در ۵ محدوده اندازه ذره ۵۴-۶۳ و ،۶۳-۸۰ ،۸۰-۱۰۰ ،۱۰۰-۱۲۵μm و۴۰-۵۴ انجام گرفته و مشخص شد که برای ذرات کوچکتر از۶۳μm اندازه ذره تاثیر چندانی در میزان اکسیداسیون ندارد.