سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پانته آ زارعی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده شیمی گروه شیمی فیزیک
ابوافضل سیدسجادی –
محمدقربان دکامین –

چکیده:

دراین تحقیق با ایجاد پوشش نانوذرات نیکل روی سطح گرافیت کارایی کاتالیزوری الکترود نیکل دراکسیداسیون سیلیل اترها مورد بررسی قرارگرفت با استفاده از روش ولتامتری چرخه ای سیلیل اترها درحضور محلول بازی اکسید شده و بهترکیبات کربونیل دار متناظر تبدیل گردیدند همچنین برای کاهش دادن اندازه ذرات پوشش نیکل از ماده افزودنی ساخارین استفاده گردید. به این منظور باری ایجاد پوشش نانوذرات نیکل از روش رسوب دهی الکتریکی درحضور حمام وات با مقادیر مختلف ساخارین انجام شد و مشاهده گردید که با افزایش ساخارین به حمام اندازه ذرات ریزتر و مورفولوژی صافتر خواهد گردید پوشش ها تحت آزمایش xRD قرارگرفت و اندازه دانه ها با استفاده از فرمول شرر محاسبه شد و مورفولوژی پوشش ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد بررسی قرارگرفت.