سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه رحیمی – کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

درسالهای اخیرنگرانی کلی درمورد اثربالقوه مایکوتوکسین برسلامت انسان و حیوانات افزایش یافته است و اکراتوکسین OTA A متابولیت سمی است که توسط قارچ آسپرژیلوس و پنی سیلیوم تولید شدها ست قارچهای مولد تنها تحت رطوبت بالا و دمای گرم میتوانند دانه ها را آلوده کننده این سم براندامهایی نظیر کلیه و کبد اثر میگذارد و با عبور ازجفت اثرات ناقص الخلقه زایی موتاژن و سرکوب سیستم ایمنی را ایجاد کند حدمجاز استاندارد اروپایی این سم درغلات ۵mm/kg درغلات پروسه شده ۳mg/kg ودرکلیه میوه های انگوری ۱۰mg/kg است استراتژیهای متعددی میتواند برای کاهش OTA بکاررود مهمترین آنها دروهله اول پیشگیری از آلودگی کالاست روشهای سم زدایی میتواند درحذف یا کاهش سطوح OTA مورد استفاده قرارگیرد.