سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحامد طباطبایی بفرویی – کارشناس پرواز مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها_ یزد
کاظم فروغی نسب – کارشناس ارشد جغرافیا و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسان مشاور نظاره جغراف

چکیده:

امروزه تأمین و حفاظت از منابع آب مورد نیاز مصرف روزافزون ساکنین شهرها و روستاهای کشور یکی از چالشهای عمده مدیریت منابع آب بشمار میآید. به کارگیری فناوری سنجش از دورRSو سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با وی ژگیهایی از قبیل دید وسیع و یکپارچه و سرعت انتقال بالای داده ها و کمک به تصمیمگیری سریع و صحیحتر میتواند بعنوان ابزاری مناسب در اکتشافات بر منابع آبی بکار گرفته شود. برای انجام طرح اکتشاف منابع آبی جدید در حوزه مطالعاتی یزد- اردکان ابتدا به شناخت عمومی مناطق مورد مطالعه اقدام گردید. در این مرحله ضمن بررسی مشخصات عمومی منطقه به سوابق مطالعاتی محدوده ذکرشده نیز توجه شد. پس از آن ضمن بررسی اجمالی آب و هواشناسی حوزه مطالعاتی به بررسی وضعیت آبخوان پرداخته شد، در همین ارتباط توجه به گسترش و نوع آبخوان و چگونگی منابع آب حوزه مطالعاتی مد نظر قرار گرفت. پس از دستیابی به شناخت عمومی منطقه به منظور ردیابی لایه های آبدار سطحی، ابتدا با استفاده از تکنیک سنجش از دور وGISلایه های مورد نیاز ایجاد شد، در ادامه ضمن تهیه و آماده سازی نقشههای رقومی و تجزیه و تحلیل لایهها درGIS برداشت میدانی اطلاعات مورد نیاز صورت گرفت. در پایان با آماده سازی لایه ها، نقشههای فاکتور تهیه و با روش مقایسه زوجی هر یک از فاکتورها وزن دهی شد و با استفاده از مدل همپوشانی شاخص و مدل فازی و با بهره گیری از قوانین استنتاجی و اپراتورهای فازی نقشهمناطق آبی جدید تهیه گردید. ارزیابی نقشه مناطق آبی تهیه شده نشان داد که فنآوری و متدولوژی بکار گرفته شده در طرح پژوهشی اکتشاف منابع آبی در حوزه مطالعاتی یزد _ اردکان علاوه بر کاهش هزینههای دستیابی به منابع آبی جدید همراه با افزایش دقت و سرعت عمل نقش مؤثری در مدیریت منابع آب ایفا مینماید