سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا امیدوار اشکلک – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی ،گروه اآتشافات ناحیه ای و متالوژنی، س
بهروز برنا – معاونت اآتشاف، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سرمد روزبه کارگر – مدیر اآتشافات فلزی و غیر فلزی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
میر علی اصغر مختاری – دکتری پترولوژی ، گروه اآتشافات ناحیه ای و متالوژنی، سازمان زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه، در انتهای جنوبی آمربند ماگمایی ارومیه- دختر، در اطراف آتشفشان بزمان و در شمال باختری ایرانشهر قرار گرفته است. واحدهای سنگی منطقه مورد مطالعه شامل گدازه های آندزیتی تا داسیت ی، سنگ های پیروکلاستیک و ایگنیمبریتی، توف و سیلتستون می باشد آه دگرسانی گسترده ای را متحمل شده اند. واحدهای نفوذی موجود در منطقه شامل کوارتزمونزونیت ، گرانودیوریت، تونالیت، دیوریت و استوک های میکرودیوریت به سن پس از ائوسن می باشند. آانی سازی های موجود در منطقه مورد مطالعه را م یتوان بر اساس موقعیت آان یسازی، در هشت منطقه مجزا تقسیم بندی نمود. فرم غالب کانی زایی در این منطقه، به صورت رگه های سیلیسی و برش های هیدروترمالی است آه در داخل زون های دگرسانی سیلیسی و آرژیلیک واقع شده اند. بافت های موجود در رگ ههای سیلیسی شامل بافت آلوفرم، حفره ای، قشری، نواری و بر شهای هیدروترمالی می باشد. نتیجه آنالیز نمونه های برداشته شده از این زون های آان یسازی حاآی از اینست آه برش هیدروترمالی ، بیشترین عیار طلا (تا ٩ گرم در تن) را در منطقه نشان م یدهند. رگه های سیلیسی با بافت نواری، با عیار طلا تا ٣ گرم در ت ن، در رتبه دوم قرار دارند. رگه های سیلیسی حاوی پیریت های ریز و زون های دگرسانی آرژیلی حاوی آانی سازی سولفیدی ریز، عیار های پائین تری (تا ۴٠٠ میلیگرم در تن) را نشان می دهند. مطالعات سیالات درگیر بر روی رگه های سیلیسی، شوری سیال را بین ١٫٢٢ تا ٧٫٧٧ درصد وزنی نمک طعام و دمای همگن شدن سیال را بین ١٩٠ تا ٢٩۶ درجه سانتی گراد نشان داده است. شواهد بدست آمده از اطلاعات صحرایی نظیر بافت های موجود در رگ ههای سیلیسی و همچنین اطلاعات بدست آمده از مطالعات ژئوشیمیایی و مطالعه سیالات درگیر بر روی رگه های سیلیسی، بیانگر اینست آه آانی سازی های منطقه مورد مطالعه در محدوده کانسارهای اپ یترمال قرار می گیرد.