سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریدون شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا عرب امیری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالقاسم کامکارروحانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

نیاز به منابع آب زیرزمینی شیرین برای توسعه پایدار یک کشور امری ضروری است. با توجه به اهمیت و کیفیت بالای آبهای کارستی در تأمین آب مورد نیاز کشور ، بویژه در شهر شاهرود، در این تحقیق سعی شده است تا آبهای کارستی مورد نظر درمنطقه جنوب غربی تپالشاهرود شناسایی و مورد اکتشاف قرار گیرد. به همین منظور در این تحقیق از ترکیب نتایج روشهای سونداژزنی قائم الکتریکی VES) و پروفیلزنی مقاومت ویژه استفاده شده است. در منطقه مذکور، برداشتهای سونداژزنی به مقدار ۱۰ سونداژ با استفاده از آرایه شلومبرژه با فاصله الکترودی حداکثر ۵۰۰ متر و نیز برداشتهای پروفیلزنی به تعداد ۴پروفیل با طول بیش از ۴ کیلومتر و با استفاده از آرایه دوقطبی- دوقطبیبا فاصله الکترودی ۷۵ متری و گامهای دوقطبی ۱ تا ۸ صورت گرفته و سپس به مدلسازی و تفسیر یکبعدی D-1سونداژها با استفاده از نمودارهای استاندارد و کمکی و نرمافزار IX1D و مدلسازی و تفسیر دوبعدی۲-D) پروفیلها با استفاده از نرمافزارRes2DINV پرداخته شده است. در نتیجه تفسیر دادههای برداشت شده در هر دو روش و ترکیب نتایج حاصل، زونهای آبدار کارستی در منطقه بدست آمده و بر اساس این نتایج، محلهای مناسب برای حفاری به منظور بهرهبرداری از آبهای کارستی در منطقه مذکور معرفی شده است