سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه لشگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
علی اصغر کلاگری – استاد دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
قادر حسین زاده – استادیار دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
احمد رواقی – کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور، مرکز تبریز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق سراب و در زون زمین ساختی البرز- آذربایجان واقع شده است. سری های آتشفشانی و آذرآواری ائوسن، مارن های میوسن و رسوبات کواترنری بخش اعظم رخنمون های سنگی منطقه را تشکیل می دهند. نتایج به دست آمده از پردازش یافته های تجزیه شیمیایی نمونه ها و رسوبات آبرا هه ای نشان می دهد که آنومالی های شناسایی شده عمدتا متعلق به عناصر Ag, As, Ba, Bi, Ce, Co, Cu,Au, Mo, Ni, Sb, V, Zn می باشند. عمده کانی های سنگین فلزی شناسایی شده شامل مگنتیت، هماتیت، لیمونیت، مارتیت، الیژیست، پیریت، پیریت اکسید، گالن، مس طبیعی، باریت، مالاکیت، کوپریت، زیرکن، آپاتیت، روتیل، ایلمنیت، اسفن، پیروکسن، آمفیبول، گارنت و اپیدوت می باشند که عمدتا در ارتباط تنگاتنگ با مناطق آنومالی ژئوشیمیایی هستند. کنترل آنومالی ژئوشیمیایی از طریق تجزیه ۶ نمونه مینرالیزه برداشت شده از محدوده آنومالی ها انجام گرفت که نتایج آن برای عناصر Au, Ag, Ba, Co, Cu, Sb, Zn عیار قابل ملاحظه ای نشان داد. در نهایت تلفیق کلی یافته های حاصل از تجزیه شیمیایی، مطالعات کانی سنگین و مینرالوگرافی منتهی به شناسای محدوده آنومالی منطبق بر دره اصلی محدوده منطقه مورد مطالعه گردید.