سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور عادل پور – دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی
ایرج رساء – دانشگاه شهید بهشتی تهران
فریبرز مسعودی –
مسعود حسینی – شرکت مهندسین مشاور زرناب اکتشاف، تهران

چکیده:

کانسار مسگرماب که در ۰۵ کیلومتری شمالشرق شهرستان قائن، در قالب برگه زمین شناسی ۱۰۱۵۵۰۵۵۵ آبیز و زون شرق- ایران واقع شده، بهمنظور بررسی آنومالی عناصر مس و نقره انتخاب شده است. در این مطالعه، ۰۵ نمونه رسوب آبراههای، بههمراه۱۱ نمونه مینرالیزه با استفاده از تحلیل دادههای آماری مورد بررسی قرارگرفته و آنومالی عناصر مس و نقره تعیین و زونهایاحتمالی آن شناسایی شده است. بدین منظور، پس از نرمالسازی توزیع عناصر و تعیین پارامترهای میانگینM(و انحراف معیار مقدار زمینه و حدآستانه، آنومالیها مشخص و در نهایت نقشهآنومالی عناصر مس و نقره تهیه شده است. همچنین برای تعیین ،)S(رابطه و همبستگی بین عناصر از تجزیه و تحلیل خوشهای دندروگرام، ضریبهمبستگی پیرسون، اسپیرمن و نقشههای آنومالی ژئوشیمیایی استفاده شده است. بررسیها نشان میدهد که بیشترآنومالیها در بخش غربی محدودهگرماب بوده و عناصر مس و نقره همبستگی مثبت دارند