سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فانوس محمدی – ایران، ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
صمد علیپور – ایران، ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمود غضنفری – ایران، تهران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

محدودهی مورد مطالعه در شمال غرب استان کردستان و در بخش شمال غربی پهنه سنندج- سیرجان واقع شده است. از این محدوده تعداد ۳۵۱ نمونه آبراههای از سه محدودهی متفاوت با فواصل مختلف ازهم برداشت و توسط دستگاه ICP-MS آنالیز گردید. پس ازتحلیل و پردازش نتایج حاصل از دادههای ژئوشیمیایی و تعیین شاخص غنیشدگی برای طلا و عناصر وابستهی آن نقشه پراکندگی و بیهنجاری این عناصر ترسیم گردید.حد غنیشدگی برای عنصر طلا ۱ تا ۹۹ برابر میباشد و برای عناصر وابسته ی Ag, As, Pb, Zn, B,Ba, Bi, W به ترتیب (۳ – ۱) و (۱۹ – ۱) و (۳ – ۱) و (۳ – ۱ ) و (۶-۱) و (۲-۱) و (۷-۱) و (۴-۱) برابر را نشان میدهد. با تلفیق نقشههای بیهنجاری طلا وعناصر وابسته و نقشه زمینشناسی محدودهی مورد مطالعه و همچنین ساختارهای تکتونیکی منطقه، یک الگوی ژئوشیمیایی از مناطق پتانسیلدار طلا و عناصر وابسته آن ارائه گردید. نتایج حاصله نشان میدهد که شاخص غنی شدگی طلا در منطقه ای به وسعت ۳۶ کیلومترمربع از حد زمینه بالاتر قرار میگیرد، و همچنین حد شاخص غنیشدگی تا ۱۹ برابر برای عنصر As نشان از رابطه نزدیک این عنصر بهعنوان معرف برای طلا در این محدوده میباشد. افزایش نسبی حد غنیشدگی برای دیگر عناصر وابسته فوقالذکر از حد قابل ملاحظهای برخوردار است. ارتباط بیهنجاری با تکتونیک منطقه نشان می دهد که گسلهای زونهای برشی منطقه نقش مهمی در تمرکز کانیزایی داشته اند.