مقاله اژدهای زرد در آب های گرم: منافع استراتژیک جمهوری خلق چین در خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات سیاسی و بین المللی از صفحه ۱۶۳ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: اژدهای زرد در آب های گرم: منافع استراتژیک جمهوری خلق چین در خلیج فارس
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چین
مقاله خلیج فارس
مقاله منافع استراتژیک
مقاله انرژی
مقاله منافع اقتصادی تجاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: داراب زاده عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتارسیاست خارجی دولت ها در سطح نظام بین الملل، بیش از هر چیز بازتاب فرآیند تعقیب منافع ملی آن هاست، بدان گونه که خود تصور کرده اند. به این ترتیب برای فهم رفتار یک دولت خاص نسبت به یک منطقه خاص، بهترین راه شناسایی منافع بلندمدت و کوتاه مدت آن دولت در منطقه مزبور بر اساس ظرفیت ها و محدودیت های آن دولت از یک سو و جاذبه ها و دافعه های منطقه از سوی دیگر است. ما در این مقاله بر اساس چنین فهمی از روابط خارجی یک دولت، به بررسی ماهیت منافع جمهوری خلق چین در منطقه خلیج فارس می پردازیم تا به درکی نسبی از رفتار سیاست خارجی این دولت در این منطقه برسیم. مطالعات ما نشان گر سه حوزه ای است که در آن ها منافع چین و کشورهای منطقه خلیج فارس به یکدیگر پیوند می خورند. این سه حوزه عبارتند از: بحث اولویت انرژی، پیوندهای سیاسی نظامی و در نهایت منافع تجاری اقتصادی. ما این سه حوزه را به لحاظ هستی شناختی غیر قابل تفکیک و درهم تنیده می دانیم. بنابراین چنین تمایزی صرفا به لحاظ تحلیلی و به منظور درک روشن تر موضوع صورت گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ روش در زمره تحقیقات کیفی قرار می گیرد. هر چند در استفاده از داده های موجود، از هر دو نوع داده های کمی و کیفی به شیوه ای اسنادی (کتابخانه ای) استفاده شده است. نتیجه گیری مقاله در این راستا است که سیاست خارجی چین در منطقه خلیج فارس بیش از هر چیز یک سیاست خارجی اقتصاد محور بوده و سایر اولویت ها حول این محور سازمان یافته اند.