سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سوری حیدری – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،دانشکده بهداشت،گروه بهداشت عمو

چکیده:

ابتلاء به سندرم نقص ایمنی اکتسابیAIDS) توسط ویروسHIV که ویروس نقص سیستم ایمنی انسان خوانده می شود اتفاق می افتدHIV/ AIDS را نبایستی صرفا یک مشکل بهداشتی کشورها دانست زیرا معضلات اجتماعی واقتصادی این مصیبت چنان ابعاد وسیعی درجهان دارد که مقایسه آن با هیچ بیماریپاندمیک دیگری لااقل تا عصر حاضر قابل مقایسه نیست. اپیدمی جهانیHIV/ AIDS حت ی بسیار سریعتر ووسیعتر از پیش بینی های سازمان جهانی بهداشت وUNAIDS طی یک دهه قبل جهان را فرا گرفت . اینیک مطالعه توصیفی است که اطلاعات وداده ها درخصوص شیوع- سن- جنس –راههای انتقال HIV/ AIDS از گزارش های سالیانهUNAIDS و WHOتخمین منطقه ای وجهانی مربوط بهHIV/ AIDSبدست آمده استکه برای جمع آوری این داده ها از متد ولوژی و نرم افزارEPP استفاده کرده اند این مدل بر اساس چهارپارامتر ( تزریق کنندگان مواد مخدر –زنان خیابانی – مردان دارای سابقه تماس جنسی با مردان MSMو مبتلایان به بیماریهای آمیزشیSTI)می باشد. اپیدمی جهانHIV/ AIDS حتی بسیارسریع تر و وسیع ترازپیش بینی های سازمان جهانی بهداشت وUNAIDS طی یک دهه قبل جهان را فراگرفت