مقاله اپیدمیولوژی خودکشی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان لردگان در طی سال های ۱۳۹۰- ۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: اپیدمیولوژی خودکشی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان لردگان در طی سال های ۱۳۹۰- ۱۳۸۰
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکشی
مقاله همه گیر شناسی
مقاله متغیرهای جمعیت شناختی
مقاله مواد مخدر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباری فرد فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: قاری علویجه عباس
جناب آقای / سرکار خانم: یزدخواستی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خودکشی یکی از مشکلات بهداشتی و آسیب های اجتماعی است که عوامل خطرساز متعددی در وقوع آن نقش دارند. این مطالعه با هدف شناسایی این عوامل برای مداخله و پیشگیری موثر در جامعه مورد پژوهش اجرا شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، ۲۳۳ مورد اقدام به خودکشی که در محدوده سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۰ در شهرستان لردگان اتفاق افتاده بود مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات لازم با استفاده از فرم هایی که به همین منظور تهیه شده بود جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، ضریب همبستگی فی و دقیق فیشر در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: از ۲۳۳ مورد اقدام به خودکشی،
%۷۷٫۶ در گروه سنی ۳۴- ۱۵ سال، %۶۴٫۸ در زنان، %۵۴٫۵ در مجردها، %۳۶٫۲ در افراد دارای تحصیلات ابتدایی، %۷۵٫۵ در ساکنین روستاها و %۳۴٫۸ خودکشی منجر به فوت گزارش شد. بیشترین روش استفاده شده جهت اقدام به خودکشی، مصرف دارو با %۴۷٫۶، بیشترین علت اقدام به خودکشی (%۶۲٫۲) اختلافات خانوادگی و بیشترین میزان خودکشی موفق (%۲۸٫۸)، در فصل پائیز بوده است. بین نتیجه خودکشی با طریقه عمل (P=0.001)، با فصل های سال (P=0.002) و اقدام به خودکشی با جنس (P=0.002) ارتباط معنی داری وجود داشت؛ ولی بین نتیجه خودکشی با سایر عوامل ارتباط معنی داری یافت نشد (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به اینکه اقدم به خودکشی در گروه جوانان، زنان متاهل، مردان مجرد، روستائیان و افراد با سطح تحصیلات ابتدایی، بیشتر از سایرگروه ها اتفاق می افتد لازم است در الویت اول، اقدامات پیشگیری کننده توسط متخصصین در مورد این گروه ها پیش بینی و اجرا شود.