مقاله اپیدمیولوژی ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس مقاوم به اگزاسیلین و وانکومایسین در شهرستان ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۶۶۵ تا ۶۷۲ منتشر شده است.
نام: اپیدمیولوژی ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس مقاوم به اگزاسیلین و وانکومایسین در شهرستان ارومیه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اگزاسیلین
مقاله وانکومایسین
مقاله حداقل غلظت بازدارنده
مقاله استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی جزنی نیما
جناب آقای / سرکار خانم: قره باغی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: صابرنیا ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به اگزاسیلین یک پاتوژن مهم در ایجاد عفونت های وخیم بوده و درمان عفونت های ناشی از این ایزوله ها بسیار مشکل می باشد. وانکومایسین آخرین خط درمان عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم می باشد. هدف از مطالعه بررسی اپیدمیولوژی ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس مقاوم به اگزاسیلین و وانکومایسین در شهرستان ارومیه بود.
مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی ۱۰۰ ایزوله استافیلوکوکوس ارئوس از نمونه های بالینی جمع آوری شدند. حساسیت ایزوله ها نسبت به وانکومایسین واگزاسیلین با روش تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC) تعیین شد. حساسیت ایزوله ها نسبت به سایر آنتی بیوتیک ها با روش انتشار آنتی بیوتیک از دیسک تعیین شد.
یافته ها: اکثر ایزوله های استافیلوکوکوس ارئوس از بیماران بستری (۷۷ ایزوله)، گروه سنی ۲۰-۲۹ سال (۲۴ ایزوله)، بخش کودکان (۱۷ ایزوله)، نمونه ادرار (۳۰ ایزوله) به دست آمدند. حداکثر مقاومت ایزوله ها به نسبت به پنی سیلین و کوآموکسی کلاو و بیشترین حساسیت به کلرامفنیکل، امیکاسین ونیتروفورانتئین مشاهده شد. ۴۳ درصد ایزوله ها نسبت به اگزاسیلین مقاوم بوده و اکثرا از بیماران بستری به دست آمدند. سه ایزوله نسبت به وانکومایسین مقاوم بودند. این ایزوله ها هم چنین نسبت به اگزاسیلین مقاوم بودند هر سه ایزوله مقاوم به وانکومایسن از بیماران بستری جدا شدند.
بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه شیوع بالای استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین و نیز وجود مقاومت به وانکومایسین در ایزوله های بالینی بیمارستانی دیده شد که این مشاهده بر پایش و توجه وافر به بروز و شیوع این قبیل عفونت ها تاکید می نماید.