مقاله ایمنی نسبت به بیماری سرخجه در زنان در شرف ازدواج شهرستان بیرجند پنج سال پس از برنامه کشوری واکسیناسیون سرخک – سرخجه (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مراقبت های نوین از صفحه ۳۷۸ تا ۳۸۲ منتشر شده است.
نام: ایمنی نسبت به بیماری سرخجه در زنان در شرف ازدواج شهرستان بیرجند پنج سال پس از برنامه کشوری واکسیناسیون سرخک – سرخجه (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرخجه
مقاله ایمنی
مقاله مادرزادی
مقاله بیرجند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نمایی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: به منظور ایمن سازی نسبت به سرخجه، در سال ۱۳۸۲، طرح واکسیناسیون کشوری برای افراد ۵ تا ۲۵ ساله انجام شد. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی فراوانی ایمنی نسبت به بیماری سرخجه در زنان در شرف ازدواج، پنج سال پس از برنامه مذکور انجام شد.
روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، زنانی که در طرح واکسیناسیون کشوری سرخک و سرخجه (سال ۱۳۸۲) واکسینه شده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. ۲۹۸ نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان بیرجند، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و تیتر آنتی بادی ضد سرخجه (IgG) در آنان با استفاده از روش الایزا (ELISA) بررسی گردید. تیتر آنتی بادی بالاتر از ۱۰ IU/ml، محافظت کننده در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۲۱٫۷±۴ سال با حداقل سن ۱۴ و حداکثر ۳۰ سال بود. اغلب آنان ساکن شهر (%۶۸٫۷) و عمدتا شغل آنان دانش آموز و یا دانشجو (%۵۱٫۲) بود. فقط یک نفر دارای تیتر آنتی بادی بر علیه ویروس سرخجه کمتر از ‏‏۱۰ IU/ml بود. میانگین تیتر آنتی بادی در افراد مورد پژوهش ۹۹٫۷۷±۵۸٫۸ با حداقل ۵٫۲ و حداکثر ۳۳۳٫۵ بود.
نتیجه گیری: با توجه به ایمنی %۹۹٫۷ از افراد در این مطالعه، بیم ابتلا به سندرم سرخجه مادرزادی در این جامعه کاهش می یابد؛ اما تیتر پایین آنتی بادی درصد کمی از نمونه ها، این نگرانی را ایجاد می کند که احتمال کاهش ایمنی در سال های آینده وجود داشته باشد؛ بنابراین تکرار این پژوهش در سه تا چهار سال آینده توصیه می گردد.