مقاله ایمنی زایی کونژوگه آلژینات سودوموناس آئروژینوزا و توکسوئید دیفتری در موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: ایمنی زایی کونژوگه آلژینات سودوموناس آئروژینوزا و توکسوئید دیفتری در موش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس آئروژینوزا
مقاله آلژینات
مقاله توکسوئید دیفتری
مقاله واکسن کونژوگه
مقاله الایزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جابری غزاله
جناب آقای / سرکار خانم: شاپوری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی نیک اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا از مهم ترین پاتوژن های عفونی در پزشکی به شمار می آید. این باکتری عفونت های مختلفی به ویژه در بیماران دچار سوختگی های شدید و افراد دارای نقص سیستم ایمنی ایجاد می نماید. این پژوهش با هدف تهیه ترکیب آنتی ژنی کونژوگه با قابلیت القای تولید آنتی بادی و ایمنی خاطره ای علیه سودوموناس آئروژینوزا در مدل موش انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت تجربی بر روی سویه PAO1 باکتری سودوموناس آئروژینوزا انجام شد. در ابتدا باکتری در محیط اختصاصی کشت و آلژینات آن استخراج و تغلیظ گردید. سپس توکسوئید دیفتری، ADH و EDAC به عنوان مولکول فاصله گذار و مولکول اتصال دهنده اضافه شدند. محلول کونژوگه آلژینات و توکسوئید دیفتری از ستون کروماتوگرافی (CL-2B) عبور و آزمون های کنترل کیفی بر روی آن انجام شد. آنتی ژن تهیه شده به موش های نژاد BALB/c  با میزان ۱۰ میکروگرم تزریق گردید. واکسیناسیون در سه دوز به صورت داخل صفاقی با فواصل دو هفته ای انجام و خون گیری دو هفته پس از هر تزریق صورت گرفت. سپس میزان آنتی بادی های سرمی برای IgA ,igG و IgM با روش الایزا اندازه گیری شد.
یافته ها: آنتی بادی های سرمی گروه واکسینه شده با ALG-DT پس از هر تزریق افزایش معنی داری از لحاظ آماری داشتند. به طوری که میزان تیتر IgG تام،IgM و IgA  تولید شده علیه آلژینات در گروه های واکسینه با کونژوگه نسبت به آلژینات خالص در سه تزریق به ترتیب به طور متوسط ۳٫۵، ۱٫۷ و ۱٫۲ برابر افزایش نشان داد.
نتیجه گیری: افزایش تیتر آنتی بادی در گروه های واکسینه با کونژوگه آلژینات نشان دهنده فعال شدن سلول های T و ایجاد خاطره ایمنی می باشد. بنابراین کونژوگه آلژینات و توکسوئید دیفتری می تواند کاندید مناسبی به منظور تهیه واکسن باشد.