مقاله ایمنی بیمار و اشتباهات پرستاران دراجرای دستورات دارویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۴۰۱ تا ۴۰۸ منتشر شده است.
نام: ایمنی بیمار و اشتباهات پرستاران دراجرای دستورات دارویی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتباه دارویی
مقاله پرستار
مقاله ایمنی بیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسی آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اشتباهات دارویی پرستاران، یکی از شایع ترین حوادث مرتبط با ایمنی بیماران در بیمارستان ها محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی اشتباهات دارویی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر قزوین انجام شد.
روش ها: در این مطالعه توصیفی به روش نمونه گیری سهمیه ای تصادفی، ۱۵۰ پرستار شاغل در ۴ بیمارستان تابع دانشگاه علوم پزشکی در شهر قزوین انتخاب و با استفاده از پرسشنامه پ‍ ‍ژوهشگر ساخته شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات شغلی و موارد بروز اشتباهات دارویی، داده ها جمع آوری شد.
یافته ها: میانگین سنی نمونه های مورد مطالعه ۵٫۶±۷٫۳۰ سال و همچنین میانگین میزان اضافه کاری ۳۸±۲٫۶۴ ساعت در ماه بوده است. ۸٫۴۰% از پرستاران در طول سابقه کاری خود مرتکب اشتباه دارویی شده بودند. شایع ترین نوع خطای دارویی دادن دارو به بیمار اشتباه، آنتی بیوتیک ها (۶۷%) بیشترین داروی مورد خطا و عواملی همچون بی دقتی (۴۱%)، شلوغی بخش (۱٫۱۳%) و دست خط ناخوانا (۵٫۱۱%) از دلایل اشتباهات دارویی پرستاران بوده است. ۹۷٫۸۱% از پرستاران اشتباه خود را به سرپرستاران و همکاران خود گزارش کردند. بین ویژگی های دموگرافیک و شغلی با میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع اشتباهات دارویی در میان پرستاران مورد مطالعه، به منظور پیشگیری از بروز خطا و حفظ ایمنی بیمار اقداماتی همچون برگزاری کلاس های بازآموزی در ارتباط با داروشناسی و اصول صحیح اجرای دستورات دارویی، بهبود شرایط کاری پرستاران، تشویق و ترغیب به گزارش دهی خطا، ترویج فرهنگ ایمنی بیمار و راه اندازی سامانه ای جامع برای ثبت خطاهای دارویی پیشنهاد می شود.