مقاله ایفای ناروا در ایران و دیگر نظام های حقوقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: ایفای ناروا در ایران و دیگر نظام های حقوقی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایفا
مقاله ناروا
مقاله شبه قرارداد
مقاله اشتباه
مقاله استرداد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خندانی سیدپدرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن، یعنی مواد ۳۰۱ تا ۳۰۶، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار داده اند، با وجود این، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانونی اقتباسی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران – یعنی فقه امامیه- تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحریر درآورده اند. با آن که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود»، به کلیات اختصاص داده شده است اما باید توجه کرد که جز ماده ۳۰۶، پنج ماده دیگر مفهوما به تاسیس حقوقی «ایفای ناروا» و احکام آن پرداخته اند. در همین حال اهمیت نگرش تطبیقی و توجه به نظام های حقوقی معتبر دنیا همچون خانواده حقوقی کامن لا که همانند حقوق فرانسه، باب مشخص و جداگانه را به تاسیس حقوقی مورد بحث ما اختصاص نداده است، ضرورت کاوش حقوق مزبور را بیش از پیش آشکار می سازد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی به بررسی ایفای ناروا در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان خواهیم پرداخت.