مقاله ایجاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارکوارت در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۲۶۵ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: ایجاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارکوارت در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان یادگیرنده
مقاله نظام سلامت
مقاله کاربرد فناوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستاری قهفرخی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ابزری مهدی‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یادگیری شاید تنها مزیت رقابتی پایدار برای همه سازمان ها باشد. سازمان یادگیرنده سازمانی است که افراد آن دائما قابلیت های خود را به منظور خلق نتایج درستی که خواهان آن هستند، به گونه ای بسط می دهند که الگوهای جدید و همه جانبه تفکر پرورش یابد و آرمان جمعی بر پا شود و افراد دائما از آموخته های یکدیگر یاد بگیرند. هدف از این پژوهش تعیین میزان ایجاد سازمان یادگیرنده و زیر سیستم های آن در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد می باشد.
روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی – پیمایشی در سال ۱۳۹۰ اجرا شده است. جهت اندازه گیری سازمان یادگیرنده، از پرسش نامه استاندارد سازمان یادگیرنده Marquardt در مقیاس لیکرت با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹۴۶ استفاده شده است. نمونه های تحقیق شامل ۱۷۷ نفر از کارکنان هفت معاونت ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با رده شغلی کارشناس و بالاتر بودند که به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند.
یافته ها: نتایج اصلی پژوهش نشان داد که میانگین نمره سازمان یادگیرنده و زیرسیستم های پویایی های یادگیری، توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و کاربرد فناوری بالاتر از میانگین فرضی است. همچنین زیرسیستم تحول سازمان برابر سطح میانگین فرضی بود و بین میانگین حداقل دو زیرسیستم از زیرسیستم های سازمان یادگیرنده تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: توجه بیشتر به استقرار زیرسیستم های سازمان یادگیرنده و توسعه متوازن این زیرسیستم ها ضروری می باشد.