مقاله ایجاد جهت گیری استراتژیک در راستای خلق ارزش عمومی؛ موردکاوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ایجاد جهت گیری استراتژیک در راستای خلق ارزش عمومی؛ موردکاوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی استراتژیک
مقاله ارزش های عمومی
مقاله استراتژی
مقاله موضوعات استراتژیک
مقاله سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحی کجور اسحق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف این پژوهش آن است که چگونگی ایجاد تفکر استراتژیک را با مشارکت افراد در توسعه برنامه استراتژیک سازمان اسناد و کتابخانه ملی شرح دهد.
روش/رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده و پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش خودساخته است. جامعه پژوهش حاضر معاونین، مدیران و کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی وبرخی از ذینفعان بودند.
یافته ها: یافته ها بر پایه تحلیل اطلاعات به دست آمده، ارزش های عمومی که سازمان باید ایجاد کند، مبنایی برای تعیین رسالت سازمان، ارزش ها، چشم انداز و هدف کلان شد.
نتیجه گیری: نتیجه گیری در چارچوب ارکان استراتژیک و بر اساس تعیین توانمندی ها، ضعف ها، فرصت ها و چالش ها استراتژی، اهداف استراتژیک، و برنامه عملیاتی یک ساله ارائه شد.