سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهناز پروانه نژادشیرازی – استادیار گروه زمین شناسی ،دانشگاه پیام نور- مرکزشیراز
محمد بهرامی – استادیار گروه زمین شناسی ،دانشگاه پیام نور- مرکزشیراز
حسن امیری بختیار – معاونت اکتشاف مناطق نفت خیزجنوب ایران
امید بامداد – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه زمین شناسی ،دانشگاه پیام نور- مرکزشیراز

چکیده:

سازند جهرم بهعنوان سنگمخزن نفت درمنطقه زاگرس دارایاهمیت میباشد ۰ جهت مطالعه زیست چینهنگاری سازند جهرم درمنطقه شمال شیراز(لپویی) یک برش زیست چینهنگاری انتخاب و بررسی گردید. مطالعه صحرایی ، پتروگرافی همراه با فسیل شناسی در منطقه نشان می دهد که سازند جهرم بصورت تناوبی از آهکهای کرم رنگ تا خاکستری با ضخامت نازک تا متوسط تشکیل شده که دربخش فوقانی میان لایه های دولومیتی درآن دیده می شود این سازند درمنطقه بر روی سازند ساچون قراردارد ۰ نوبه کلارید (حجره اولیه فرامینیفرها) که دربخش میانی سازند جهرم وجود دارد مربوط به خانواده میلولیدهآ میباشد نوبه کلارید بویژه درزمینه مطالعات پالئواکولوژی ودر تعیین عمق در رسوبگذاری حائز اهمیت است به شکلی که حضورنوبه کلارید دراین بخش از سازند جهرم دربرش چینهشناسی لپویی معرف محیط لاگون میباشد.