سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

بشیر بیغرض – کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی
امین رضا کمالیان – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید علیقلی روشن – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در عصر حاضر روند تغییرات و تنوع ابزار مورد استفاده در جریان زندگی، هر روز بیشتر می شود. جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول آفرین خواهد بود. اقدامات رهبری تحول آفرین این امکان را به سازمان ها می‌دهد تا به هنگام رقابت در یک محیط متلاطم و غیر قابل پیش بینی عملکرد خود را ارتقاء دهند. هدف از پژوهش حاضر برررسی تاًثیر رهبری تحول افرین بر خلاقیت کارکنان کارخانه قدس رضوی شهر زاهدان می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان مرد و زن کارخانه قدس رضوی شهر زاهدان می باشد. که جمعاً ۱۹۰ نفر می باشد که با استفاده از فرمول مربوطه ۶۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. برای بدست آوردن اطلاعات از دو پرسشنامه رهبری تحول آفرین (MLQ)که توسط بس (۱۹۸۵) تهیه و روایی و پایایی آن محاسبه شده بود و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ استفاده شده است و سپس با استفاده از بسته نرم افزاری spss و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون، اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقاله حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است و در آن برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به سازمان ها در جهت کسب بازده بیشتر از طریق افراد خلاق و نوآور در محیط رقابتی امروزه کمک کند.