سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید شایان راد –

چکیده:

استحصال انرژی الکتریکی از منابع انرژی تجدیدپذیر ب هویژه نیروگا ههای بر قآبی کوچک دارای مزایای ب یشماری هستند. ب هرغم تلا شهای صورت گرفته، جلب مشارکت بخ شخصوصی در توسعه این نیروگا هها نیازمند اقدامات جدی مسئولان ذ یربطاست. در این مقاله ضمن ارائه تجربیات تامین مالی، اجرا و بهر هبرداری اولین نیروگاه بر قآبی بخ شخصوصی به روشB.O.T. موانع، مشکلات و راهکارهای توسعه نیروگا ههای مذکور تشریح شود.