سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید سعادت مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
مهدی نجفی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حوضه کپه داغ یکی از واحد های زمین شناسی درشمال شرق ایران می باشد که شامل بخش مرزی ایران – ترکمنستان و ایران – افغانستان است (افشار حرب ۱۳۷۷ ). در این مطالعه رسوبات نئوژن جنوب غرب روستای مزدوران انتخاب گردید. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی در این برش منجر به تفکیک ۴ رخساره آواری شد. پتروگرافی این برش ماکروکنگلومرا، میکروکنگلومرا، تناوب ماسه سنگ، شیل و در آخرشیل با میان لایه ژیپسی را شامل می شود. فرامینیفرهای بنتیک آگلوتینه ( با درصد بالا ) در شیلهای بین ماسه سنگی این رسوبات یافت شده است. جنسها و گونههای یافته شده در رسوبات نئوژن در ناحیه مزدوران شاملTrochammina kibleri, Rhizammina sp., Placentammina sp., Ammobaculites sp.,Hippocrepina sp., Oolina hexagona, Psammophaga sp میباشد. با توجه به اینکه گونه های Trochommina kibleri و Ammobaculites sp. V محیط خلیج دهانه ای می باشند محیط رسوبی این برش یک خلیج دهانهای تعیین شده است. با توجه به مجموعه فسیلی یافت شده سن این برش را میوسن پسین می دانیم