سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شباب جهان بین – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
نگین رادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
منا قدسی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

چکیده:

این پروژه با هداف شناسایی و مدیریت موثرترین پارامترهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در بهره برداری بهینه از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای با بهره گیری از مدل Delphi و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به انجام رسیده است. بهره برداری از منابع و ذخایر انرژی در راستای تامین رفاه جوامع بشری می بایست در جهت قوانین توسعه پایدار صورت پذیرد. در این مطالعه ابتدا با بررسی اسناد و مستندات موجود در سطح بین الملل از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای و بهره گیری از تکنیک جامع Delphi موثرترین معیار زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی برای بهره برداری بهینه از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای مشخص گردید. در ادامه با استفاده از مدل تحلیلی سلسله مراتبی در راستای مدیریت بهینه، این معیارها تجزیه و تحلیل و الویت بندی گردیدند. نتایج این پژوهش موید آن است که از مخاطرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای پروژه های مزبور تا حد قابل توجهی کاسته شود و یک بهره برداری پایدار همراه با حفظ محیط زیست صورت پذیرد.