سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانیه معلمی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
شهربانو نجاتی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

توسعه خطوط گازرسانی به مناطق مختلف ازجمله روستاها جز برنامه های استراتژیک شرکت های گازاستانی می باشد با توجه به اینکه منابع مالی انرژی و نیروی انسانی محدود است سازمان ها نیازمند تکنیک بهینه جهت تصمیم گیری مناسب میب اشند براین اساس جهت اولویت بندی گازرسانی ازروش فرایند تحلیل شبکه ای فازی استفاده گردیده است باتوجه به ۸معیار تعریف شده جهت گازرسانی ازسوی شرکت ملی گاز ایران و همچنین تقسیم بندی استان به ۸ناحیه ازطرف شرکت گاز استان فارس درابتدا شدت ارتباطات بین معیارهایی که برهم اثرگذار هستند را به کم کروش دیمتل فازی بصورت امتیازدهی مورد بررسی قرار داده و سپس با تکنیک ANP FUZZY به وزندهی و اولویت بندی منطقه پرداخته شده است