سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلی قاسمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه فردوسی مشه
شهناز دانش – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در مقاله حاضر یک چهارچوب علمی با رویکرد فازی جهت اولویت بندی کیفی پساب تصفیه خانه های فاضلاب از نقطه نظر کاربرد درآبیاری محصولات کشاورزی ارائه شدها ست برای این منظور با استفاده از نظر متخصصین و نیز نتایج تحقیقات پژوهشگران معیارها زیرمعیارها عوامل پارامترهای کیفی و گزینه های تاثیر گذار در اولویت بندی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهر مشهد تعیین شد در ادامه با استفاده از روش ترکیبی FAHP-TOPSIS رتبه بندی کیفی پساب تصفیه خانه های اولنگ، پرکند آباد ۱ و پرکند اباد ۲ ارائه گردید نتایج به دست آمده حاکی از این است که پساب تصفیه خانه پرکند آباد ۲ با وزن نهایی ۰/۵۸۹ از نقطه نظر کاربرد در آبیاری محصولات کشاورزی در مقایسه با پساب تصفیه خانه های اولنک و پرکند آباد ۱ به ترتیب با اوزان نهایی ۰/۱۲۰ و ۰/۲۹۱ کیفیت مطلوب ترین را دارا می باشد.